Ръководство

 

Декан:

Проф. д-р Венцислав Стоянов

Основни ресори: Декански съвет; Междуинституционално сътрудничество; Международно сътрудничество; Научноизследователска и проектна дейност.

Венцислав Стоянов е роден през 1956 г. в Пловдив. Завършва Френска езикова гимназия през 1975 г. и висше юридическо образование в СУ „Св. Кл. Охридски" през 1981 год. През 1982 - 83 г. е стажант-съдия в Софийски окръжен съд, а през 1983 - 84 г. – младши съдия в Окръжен съд – Пловдив. От 1984 г. е редовен докторант по гражданскоправни науки в ИДП – БАН. Защитава докторат през 1987. От 1988 г. е научен сътрудник в ИДП, през 1996 г. е избран за доцент, а през 2006 г. – за професор по гражданско и семейно право. Преподава Вещно право и Гражданско право - обща част в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски" от основаването му. Избиран е за декан на ЮФ на ПУ през периода 2003 – 2011 г. и отново на 24.11.2015 г. Ръководил е катедрата по Гражданскоправни науки в ЮФ на ПУ в периода 2007-2015 г.

В. Стоянов е автор на учебник по Вещно право, шест монографии и на повече от 100 статии и студии. Член е на редколегията на сп. „Собственост и право" от 1996 год. Специализирал е във Франция, Англия и Швейцария.

Семеен, с едно дете. 

 

Ел. поща: dean.law@uni-plovdiv.bg

Приемно време: петък - 12.00 до 13.00 ч.

-----

Заместник декан:

Доц. д-р Теодора Филипова

Основни ресори: Учебна дейност; Атестация на преподавателите; Докторанти; Студентска и преподавателска мобилност.

 

Приемно време: четвъртък - 16.00-17.00 ч.

 

-----

Заместник декан:

Доц. д-р Христо Паунов

Основни ресори: Система за качество; Акредитация; Информационна инфраструктура и материална база; Работа с Факултетния студентски съвет; Факултетна интернет страница и онлайн списание „Studia Iuris".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ел. поща: paunov@uni-plovdiv.bg

Приемно време: вторник - 10.00-12.00 ч.