Ръководство

 

Декан:

Проф. д-р Венцислав Стоянов

Основни ресори: Декански съвет; Междуинституционално сътрудничество; Международно сътрудничество; Научноизследователска и проектна дейност.

Венцислав Стоянов е роден през 1956 г. в Пловдив. Завършва Френска езикова гимназия през 1975 г. и висше юридическо образование в СУ „Св. Кл. Охридски" през 1981 год. През 1982 - 83 г. е стажант-съдия в Софийски окръжен съд, а през 1983 - 84 г. – младши съдия в Окръжен съд – Пловдив. От 1984 г. е редовен докторант по гражданскоправни науки в ИДП – БАН. Защитава докторат през 1987. От 1988 г. е научен сътрудник в ИДП, през 1996 г. е избран за доцент, а през 2006 г. – за професор по гражданско и семейно право. Преподава Вещно право и Гражданско право - обща част в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски" от основаването му. Избиран е за декан на ЮФ на ПУ през периода 2003 – 2011 г. и отново на 24.11.2015 г. Ръководил е катедрата по Гражданскоправни науки в ЮФ на ПУ в периода 2007-2015 г.

В. Стоянов е автор на учебник по Вещно право, шест монографии и на повече от 100 статии и студии. Член е на редколегията на сп. „Собственост и право" от 1996 год. Специализирал е във Франция, Англия и Швейцария.

Семеен, с едно дете. 

 

Ел. поща: dean.law@uni-plovdiv.bg

Приемно време: петък - 12.00 до 13.00 ч.

-----

Заместник декан:

Доц. д-р Теодора Филипова

Основни ресори: Учебна дейност; Атестация на преподавателите; Докторанти; Студентска и преподавателска мобилност.

 

Приемно време: четвъртък - 16.00-17.00 ч.

 

-----

Заместник декан:

Доц. д-р Христо Паунов

Основни ресори: Система за качество; Акредитация; Информационна инфраструктура и материална база; Работа с Факултетния студентски съвет; Факултетна интернет страница и онлайн списание „Studia Iuris".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Христо Паунов живее и работи в град Пловдив. Завършва средното си образование в Образцова математическа гимназия „Акад. Кирил Попов". Висше образование по специалността „Право" завършва в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски". През 1999 г., след конкурс, започва работа в ЮФ на ПУ „П. Хилендарски", където работи и сега в катедра „Публичноправни науки". Провежда лекции и упражнения по конституционно право, конституционно правосъдие, конституционни основи на публичната администрация, конституционни основи на международните отношения и др. Участвал е в работата на правните клиники и координира дейността на Студентския клуб по Международно хуманитарно право към ЮФ на ПУ. Водил е курсове по Основи на правото и Правно регулиране на бизнеса в Европейското висше училище по икономика и мениджмънт – Пловдив. 

Защитава дисертационен труд в Института за държавата и правото при Българската академия на науките и има придобита научна степен „доктор по право". Доцент е по конституционно право в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски". От 2017 г. е заместник-декан на същия факултет. 
Христо Паунов има обществена активност, свързана с професионалната му насоченост и научно-преподавателската му дейност. Той член на Националния съвет на Българския Червен кръст. Бил е член на Националната етична комисия по трансплантация (2010–2015 г.) и председател на Българския Младежки Червен кръст (2000–2002 г.). През 2013 г. е издадена книгата му „Ревизия на Конституцията на Република България", а през 2016 г. – книгата „Държавни символи". 
Участвал е в конференции, семинари, обучения и специализации в България, Швейцария, Великобритания, Австрия, Италия и Полша. Има публикации в български правни списания и сборници, както и в периодичния печат.

Ел. поща: paunov@uni-plovdiv.bg

Приемно време: вторник - 10.00-12.00 ч.