Публичноправни науки

Катедрата по Публичноправни науки е открита още със създаването на Юридическия факултет през 1992 г. Пръв неин ръководител е проф. д-р Кино Лазаров (1992–1999), а след това – проф. д-р Иван Стоянов (1999–2000). От 2000 до 2003 г. ръководител на Катедрата е проф. д-р Емилия Друмева, а от 2003 г. до 2011 г. – проф. д-р Дарина Зиновиева. От 2011 до 2015 г. ръководител на Катедрата е проф. д-р Иван Стоянов, а от 2015 до 2017 г. - проф. д-р Иван Тодоров. Настоящ ръководител КПНН е доц. д-р Константин Пехливанов.
Катедрата осигурява обучението на студентите по задължителните за изучаване дисциплини: Конституционно право, Административно право и процес, Финансово право, Данъчно право, Право на държавната служба. Освен тях тя предлага на студентите обучение по избираемите дисциплини: Публична администрация, Конституционно правосъдие, Парламентарно право, Полицейско право, Нормотворчество, Медицинско право и др. Катедрата изследва правните аспекти на законодателната и изпълнителната власт, както и на финансовоправната система. Анализът се съсредоточава както в общотеоретичен аспект, така и върху проекциите им в отделните отрасли на управлението, в национален и сравнителноправен план. Основната цел е да се дават препоръки за усъвършенстване на законодателството, практиката, структурата на съответните органи, както и средствата, които имат лицата, за да се защитят срещу техните актове и действия. 
В Катедрата работят висококвалифицирани специалисти, които имат съществен научен принос в развитието на българското публично право. Сред научните постижения на нейните членове се открояват пълният учебен курс по Конституционно право, чийто автор е проф. Емилия Друмева, изследванията на проф. Емилия Къндева върху процесите на вземане на решения в администрацията и оптимизирането на нейната дейност (автор на монографиите "Управленско решение" и "Оперативна самостоятелност в административната дейност"), пълният учебен курс на проф. Кино Лазаров по Административно право и административен процес, както и изследванията по новия Административнопроцесуален кодекс на проф. Емилия Къндева и проф. Кино Лазаров. Изследванията на проф. Дарина Зиновиева са по неразработвани нови области на административното право (Лицензионни административни актове, Дискусионни тези по административно право и административен процес).
Пълните учебни курсове по Финансово право и по Данъчно право са написани от проф. Иван Стоянов. Единственото дълги години съвременно учебно помагало по Административно право на проф. Дарина Зиновиева с участието на доц. д-р Константин Пехливанов се ползва активно в учебния процес. Хабилитационният труд на проф. Веселин Цанков "Българско гражданство – материалноправни и процесуални аспекти" също е единствен по рода си труд в дадената област.
За професионалното израстване на Катедрата от значение е и международният опит по линия на преподавателската мобилност, специализации, участия в международни научни форуми. Проф. Зиновиева е специализирала в Белгия, Великобритания, САЩ, Испания; проф. Емилия Друмева – в Испания, Португалия, САЩ, Великобритания и др., била е също на лекторат в Института „Макс Планк" – Германия; проф. Емилия Къндева – Фулбрайтов професор г. в САЩ (2003–2004), е преподавала дисциплината Сравнително административно право и Публична администрация в университети в САЩ, Англия, Финландия, Ирландия, Турция.
За професионализма на преподавателския състав свидетелстват също заеманите престижни ръководни постове в национален и международен мащаб: проф. д-р Дарина Зиновиева – вицепрезидент на Българската асоциация за медицинско право (София, 1995–2002) и независим експерт в Европейската комисия, Брюксел; проф. д-р Емилия Друмева – директор на дирекция „Правна и законодателна дейност" в Народното събрание (1990–2003), член на Централната избирателна комисия (1990), председател на експертния съвет към Временната комисия за изменение на Конституцията в ХХХIХ НС (2003), български представител в Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията в Съвета на Европа (1997–2005, втори мандат), съдия в Конституционния съд, председател на Обществения съвет към ЦИК; проф. д-р Емилия Къндева – директор на Центъра за администрация при Министерския съвет (1992–1993), консултант на международни програми по държавна администрация и административно правосъдие, участва в подготовката на административното законодателство и в подготовката на тълкувателни решения на Върховния административен съд; проф. д-р Кино Лазаров – член на редица консултативни съвети по законодателството от 1971 г. досега; проф. д-р Веселин Цанков – главен експерт в Министерството на правосъдието (от 1996 г.).
За своите заслуги хабилитираният състав на Катедрата е получил заслужено признание: проф. Кино Лазаров е носител на ордена „Св. св. Кирил и Методий – I степен"; проф. Емилия Къндева е носител на европейската награда „Алена Бруновска" за преподаване по административни науки за 2003 г.; проф. Георги Пенчев е член на специализирания панел арбитри в Постоянния международен арбитраж в Хага; проф. Дарина Зиновиева е експерт по медицинско право към Европейската комисия. Доц. д-р Христо Паунов е член на Националната Етична комисия по трансплантация към Министерския съвет и член на националното ръководство на Българския Червен кръст.