Наказателноправни науки

Катедрата по Наказателноправни науки е отговорна за преподаването на дисциплината Наказателно право, Наказателен процес (акредитиран за обучение на докторанти) и интердисциплинарни предмети, свързани с главния предмет на обучение –Криминология, Криминалистика, Международно наказателно право, Пенитенциарно право, Съдебни експертизи, Съдебна медицина, Съдебна психиатрия.
Катедрата съществува от създаването на Юридическия факултет и до настоящия момент има сериозен опит както в преподаването и организирането на учебната заетост на студентите, така и в научния живот. По основните дисциплини от учебния план се провежда пълен курс лекции и упражнения, които са посещавани масово от студентите. С голям интерес и добра посещаемост се ползват и интердисциплинарните предмети. Преподавателите от Катедрата участват активно в научния живот, издадени са множество монографии, студии, статии, доклади от научни форуми в страната и чужбина. Катедрата организира международни конференции с участието на изтъкнати учени. Досега са проведени общо пет международни юридически научно-практически конференции, чийто домакин е Юридическият факултет на ПУ, а резултатите от тях са систематизирани по-късно в сборници с научни трудове: Актуални проблеми на превенцията на престъпността (2005), Реформите в наказателното правосъдие – „за" и „против" (2006), Организираната престъпност – вчера, днес и утре (2008), Политика и престъпност (2010) Модели за система на престъпления според съвременното наказателно право (2012). 
Членовете на Катедрата са водещи специалисти в съответната научна специалност. В Катедрата преподава апелативният съдия Евдокия Кемалова, която внася непосредствено новостите от практиката и юриспруденцията на съдилищата. Проф. д-р Антон Гиргинов, който постъпва в Пловдивския университет през 2001 г., е автор на двутомен учебник по Наказателно право. Проф. д-р Здравко Трайков е експерт на правния департамент на Съвета на Европа в Армения и член на Комисията по помилванията при президента на РБ от 1992 г. Проф. д-р Никола Манев е специалист в областта на Наказателния процес и съдебната власт. Редица преподаватели са специализирали в чужбина: проф. Манев – в Германия (Мюнхен, Бон) и Англия (Оксфорд), гл. ас. д-р Даниела Дончева – в Австрийския институт към „Йоханес Кеплер Университет" в Линц и в Georgetown University и Columbia University в САЩ. От създаването на Катедрата са проведени успешно две процедури за хабилитация в професор – на Антон Гиргинов и Никола Манев, и две защити на докторски дисертации – на Анета Петрова и Даниела Дончева. 
За обществения престиж на преподавателите от Катедрата свидетелстват техните награди и отличия: проф. д-р Йордан Айдаров е носител на почетния знак – медал „За хората с добри сърца" за многогодишна академична дейност и принос в успешната реализация на програмата „Източноевропейски образователен център"; проф. д-р Здравко Трайков е награден с орден „За граждански заслуги".