Семестриални изпити

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [З] [И] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [Ф] [Ц] [Ю]


Държавни изпити - конспекти:

Гражданскоправни науки

Наказателноправни науки

Публичноправни науки

 

Въпросник за държавния практико-теоретичен изпит за стажант-юристи пред Министерство на правосъдието


А

Административно право - редовно; задочно

Административен процес
Антични правни системи
Актове за гражданско състояние

Б

Банково право

В

Вещно право

Г

Гражданско право – обща част
Гражданско процесуално право

Д

Данъчно право
Дипломатическо и консулско право

Е

Екологично право – обща и специална част

Екологично право – обща част

Екологично право – специална част

З

Застрахователно право

И

История на българската държава и право - редовно; задочно
История на международните отношения
Изборно право и избирателни системи
Икономика

К

Конституционно право - редовно; задочно
Конституционно правосъдие
Конституционно право на Европейския съюз

Криминалистика
Криминология
Кадастър, имотен регистър и нотариална дейност

Л

Латинска правна терминология и казуистика

М

Международно публично право – редовно обучение – задочно обучение
Международно частно право
Международно трудово право
Международно наказателно право
Медицинско право
Международно договорно право – задочно обучение

Международно въздушно и космическо право

Международни отношения

Международно правосъдие

Миграционно и бежанско право

Н

Наказателно право
Наказателно-изпълнително право
Наказателен процес

Нормотворчество

О

Обичайно право
Обща теория на правото – редовно обучение – задочно обучение

Обща теория на държавата
Облигационно право
Основи на правото на Европейския съюз
Осигурително право

Общинско право

П

Право на интелектуалната собственост

Право но Европейския съюз - за задочно обучение - за редовно обучение
Психология на правото
Политически и правни учения
Права на човека
Право на международните организации
Производство по несъстоятелност
Право на държавната служба
Публична администрация
Полицейско право

Парламентарно право

Р

Римско частно право

С

Семейно и наследствено право
Съдебни експертизи
Съдебна медицина
Съдебна психиатрия

Съдебна психология

Сравнително конституционно право

Сравнителна публична администрация

Съдебна реторика

Сравнително частно право

Т

Търговско право – 1 част

Търговско право – 2 част

Трудово право
Теория на международните отношения
Теория на държавата
Танатология

Териториално устройствено развитие и планиране

Ф

Финансово право
Философия на правото

Ц

Църковно право

Ю

Юридически лица с нестопанска цел