Семестриални изпити

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [З] [И] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [Ф] [Ц] [Ю]


Държавни изпити - конспекти:

Гражданскоправни науки

Наказателноправни науки

Публичноправни науки

 

Въпросник за държавния практико-теоретичен изпит за стажант-юристи пред Министерство на правосъдието


А

Административно право - редовно; задочно

Административен процес
Антични правни системи
Актове за гражданско състояние

Б

Банково право

В

Вещно право

Г

Гражданско право – обща част
Гражданско процесуално право

Д

Данъчно право
Дипломатическо и консулско право - задочно; редовно

Е

Екологично право – обща част

Екологично право – специална част

З

Застрахователно право

И

История на българската държава и право - редовно; задочно
Изборно право
Икономика

К

Конституционно право - редовно; задочно
Конституционно правосъдие

Криминалистика
Криминология
Кадастър, имотен регистър и нотариална дейност

Конкурентно право

Л

Латинска правна терминология и казуистика

М

Международно публично право – редовнозадочно
Международно частно право - редовно; задочно
Международно трудово право
Международно наказателно право
Медицинско право
Международно договорно право - редовно; задочно

Международни отношения - редовно; задочно

Международно правосъдие

Миграционно и бежанско право

Н

Наказателно право
Наказателно-изпълнително право
Наказателен процес

Нормотворчество

О

Обичайно право
Обща теория на правото – редовно; задочно

Обща теория на държавата - редовно; задочно
Облигационно право
Осигурително право

Общинско право

П

Право на интелектуалната собственост

Право но Европейския съюз - редовно; задочно
Права на човека - редовно; задочно
Право на международните организации
Производство по несъстоятелност
Право на държавната служба
Публична администрация
Полицейско право

Парламентарно право

Р

Римско частно право

Римско публично право

С

Семейно и наследствено право
Съдебни експертизи
Съдебна медицина
Съдебна психиатрия

Съдебна психология

Сравнително конституционно право

Съдебна реторика

Сравнително частно право

Т

Търговско право – 1 част

Търговско право – 2 част

Трудово право

Териториално устройствено развитие и планиране

Ф

Финансово право

Ц

Ю

Юридически лица с нестопанска цел