I. Задължителни дисциплини


Конституционно право

Учебната дисциплина "Конституционно право" е задължителна дисциплина и се преподава на студентите редовно и задочно обучение в І курс.
 
В редовно обучение лектори са проф. д-р Емилия Друмева и доц. д-р Христо Паунов, а в задочно обучение лектор е  проф. д-р Веселин Цанков.  
Асистент: гл. ас. д-р Радослава Янкулова.
 
Хорариумът на дисциплината в редовно обучение е 120 академични часа лекции и 80 академични часа упражнения. В задочно обучение хорариумът е съответно 72 и 48 академични часа. Учебната дисциплина "Конституционно право"  дава на студентите 15 ECTS  кредита.
 
През последния семестър от обучението на студентите се чете и репетиториум от лекции като подготовка за държавния изпит по Публичноправни науки.
 
Съдържанието на лекционния курс по "Конституционно право" е структурирано в няколко основни теми. То започва с въведение за предмета, метода и източниците на конституционното право и същността на държавата и нейните форми. Следва същината на изложението: Конституцията /същност и фунции/; конституционализма по света; конституционните основи на икономическата и политическата система; формите на пряка демокрация; изборите, избирателното право и изборните системи; упражняването на държавната власт в рамките на установената конситуционна схема /разделението на властите/; както и титулярите на държавните функции; Народното събрание; Министерският съвет; Президентът на Република България; конституционните основи на съдебната власт; Конституционният съд на Република България; принципната уредба на местното самоуправление и местната администрация; конституционната уредба на основните права и задължения на гражданите; конституционните измерения на членството на Република България в Европейския съюз.

Административно право; Административен процес

Учебните дисциплини "Административно право" и "Административен процес" са задължителни дисциплини и се преподават в редовно и задочно обучение.
 
Лектори са: проф. д-р Дарина Зиновиева, проф д-р Иван Тодоров, доц. д-р Богдан Йорданов, доц. д-р Константин Пехливанов
Асистент: д-р Антония Илиева.
 
Хорариумът и на двете дисциплини в редовно обучение е 90 академични часа лекции и 30 академични часа упражнения.
През летен семестър на V курс се четат още 30 часа лекции репетиториум като подготовка за държавния изпит по Публичноправни науки.
 
В задочно обучение хорариумът е съответно 54 и 18 академични часа – 60% от хорариума на редовното обучение. През летния семестър на VІ курс се четат 18 часа репетиториум.
 
Учебната дисциплина "Административно право" дава на студентите 8 ECTS  кредита.
Учебната дисциплина "Административен процес" дава на студентите 8 ECTS  кредита.
 
Целта на лекционния курс по "Административно право" е да даде на студентите основни познания за:
- Материалното административно право (обща част) - структурата на изпълнителната власт, видовете изпълнителни органи и отношенията между тях; основни положения на държавната служба; изисквания към административния акт; административно наказателно право – отговорни лица, характеристики на административното нарушение, обстоятелства, изключващи отговорността; възможност за получаване на обезщетение за вреди, причинени от административни органи на физически и юридически лица.
- Материално административно право (специална част) – управление в отделните отрасли – икономика, отбрана, вътрешен ред и сигурност и др.
 
Целта на лекционния курс по "Административен процес" е да даде на студентите основни познания за производства по издаване на административен акт и обжалването му по административен и съдебен ред; съответните инстанции и особеностите на производствата пред тях; производствата по издаване и обжалване на наказателни постановления. 

 

Финансово право

Дисциплината "Финансово право" е задължителна дисциплина, която се преподава в летен семестър на ІІ курс редовно обучение и зимен семестър на ІІІ курс задочно обучение.
 
Лектор: проф. д-р Иван Стоянов.
 
Учебната дисциплина "Финансово право" дава на студентите 8 ECTS кредита.
 
Дисциплината "Финансово право" е фундаментална. Значението и ролята на публичните фи-нанси при условията на пазарна икономика обуславя значението и ролята на финансовото законодателство, респективно на дисциплината ФП. Тя се състои от две части – обща част и специална част. 
В общата част, в условията на световна финансова криза, особено необходимо е студентите да изучават механизма за управление на публичните финанси. Този проблем има два аспекта: елементите на този механизъм и неговото функциониране. Особено актуален е въпросът за кодификацията на финансовото законодателст-во – дискутират се различни варианти за кодификация, напр. приемането на Финансовоконтролен кодекс и Данъчен кодекс. 
Основен принцип на финансовата система е законността. През последните го-дини се създаде богата практика на ВАС по данъчни дела и на КС относно конституционността на бюджетните и данъчните закони.
В специалната част се отделя особено внимание на бюджетното законодател-ство. Важно значение има познаването на философията на бюджетните процедури, в т.ч. чл.126 ДФЕС и Протокол № 12 на ЕС относно изискването бюджетния дефицит на държавите-членки да не надхвърля 3% от БВП.
Важна роля за финансовата стабилност има БНБ – изучават се структурата и правомощията и.
Приемането на РБ за член на ЕС и превръщането и в негова външна граница поставят по нов начин проблема за митата и митническия контрол.
С оглед влизането на РБ в еврозоната, важно значение има изучаването на валутното законодателство, валутния контрол и на международните и европейските валутно-кредитни организации.
 

 

Данъчно право

Дисциплината "Данъчно право" е задължителна дисциплина, която се преподава в летен семестър на ІV курс редовно обучение и зимен семестър на V курс задочно обучение.

 

Лектор: проф. д-р Иван Стоянов.

 

Учебната дисциплина "Данъчно право" дава на студентите 6 ECTS кредита

 

Дисциплината "Данъчно право" включва три части: обща част, специална част и данъчен процес. В общата част се изучават основополагащите данъчноправни понятия.  Специалната част има за предмет отделните видове данъци. Данъчният  про-цес подготвя студентите  за защита по данъчни дела. Особено актуален е проб-лема за актовете на ЕС в сферата на данъците и практиката  на ВАС. Интерес представлява и съотношението между данъчния и административния процес.

Право на държавна служба

Учебната дисциплина "Право на държавна служба" е задължителна дисциплина в редовно и задочно обучение, която се чете през летен семестър на ІІІ курс.

 

Лектор: доц. д-р Богдан Йорданов

 

Учебната дисциплина "Право на държавната служба" дава на студентите 8 ECTS кредита.

 

Основна цел на дисциплината "Право на държавната служба" е да запознае студентите с правния режим на държавната служба, въз основа на който се осъществява дейността по реализиране на задачите на държавното управление и се осигурява постоянното функциониране на държавния апарат. Дисциплината формира знания за нормативната основа и функционирането на държавната служба и правния статут на държавния служител; изследване, анализиране и формулиране на основните правни понятия и механизми, отнасящи се до държавната служба и държавните служители; разясняване на националното законодателство относно държавния служител и съпоставянето му с европейското законодателство; изграждане на знания и квалификация във връзка с интеграцията ни в ЕС.


II. Избираеми дисциплини


Публична администрация

Дисциплината "Публична администрация" е избираема учебна дисциплина.
 
Лектор: доц д-р Константин Пехливанов
 
Учебната дисциплина дава на студентите 3 ECTS кредита.
 
Академичните и практически въпроси, които се съдържат в учебната дисциплина "Публична администрация", спадат към най-различни сфери – юридически, икономически, бюрократични, управленски, социологически, политически. Целта е с нея да се създадат познания за ролята на и механизмите на публичната администрация в съвременните условия и тяхното бъдещо развитие. Студентите се запознават с теоретичните концепции подходи и модели в администрацията, както и с най-важните институции и механизми на публичната администрация. Едновременно с това те получават знания в практическото функциониране на административния апарат. Предмет на изучаване са общотеоретичните административни принципи и модели, но в основата на дисциплината е българската публична администрация.

 

Полицейско право

Дисциплината "Полицейско право" избираема учебна дисциплина.

 

Лектор: проф. д-р Веселин Цанков

 

Хорариумът на дисциплината в редовно обучение е 30 академични часа лекции, а в задочно обучение хорариумът е съответно 18 академични часа.

 

Учебната дисциплина дава на студентите 3 ECTS кредита.

 

Наименованието "полиция" има етимологичен произход от древногръцкото "politia", която в древна Гърция означава управление, устройство на град.
Постепенно първоначалното значение на това понятие се променя и към края на ХVІІ в. означава цялата дейност на държавата. Към края на ХІХ в. с тази дума започва да се обозначава специализирания апарат за борба с престъпността и за охрана на публичния ред.
В днешно време на засилена престъпност и общо високо ниво на криминогенни фактори всеки добросъвестен гражданин се интересува от личната си защита и от защитата на собствеността си. В тази връзка от правната уредба и от възможностите на полицията и другите специализирани правоохранителни и разузнавателни служби, на държавните и частни СОТ и други охранителни фирми в тази насока.
За всеки представлява интерес правната уредба на неговите права и задължения при взаимоотношения с полицията и другите специализирани служби при осъществяване на разнообразната им дейност по защита на националната сигурност и на конституционно установения ред, на охраната на обществения ред и борбата с престъпността, при реализиране на паспортния и разрешителен режим. Съществен интерес буди редът за оспорване на полицейските актове и действия, средствата за защита от противозаконни полицейски действия, като задържане, претърсване, обиск, подслушване, наблюдение и т.н.
Особено съществени са тези въпроси за хората, практикуващи юридическата професия във всичките и разновидности.
Не без значение е развитието на тези взаимоотношения във връзка с присъединяването на Република България към ЕО, практиката в другите страни по тези въпроси и тенденциите в тази насока.

 

Интернет-сайтове:

Министерство на вътрешните работи
Академия на МВР
Дирекция на национална служба „Полиция"
Държавна комисия по сигурността на информацията
Комисия за защита на личните данни – страница на Център за модернизиране на политики
Програма "Достъп до информация"
ЕСГРАОН

Медицинско право

Дисциплината "Медицинско право" е избираема учебна дисциплина.

 

Лектор: проф. д-р Дарина Зиновиева

 

Хорариумът на дисциплината в редовно обучение е 30 академични часа лекции, а в задочно обучение хорариумът е съответно 18 академични часа.

 

Учебната дисциплина дава на студентите 3 ЕCTS кредита.

 

Учебната дисциплина включва материал относно въпросите на медицинското право като предмет и отрасъл в правото, изясняване на правоотношението лекар-пациент, юридически форми на изразяване на съгласие и несъгласие за лечение, административноправни въпроси от управление на здравеопазването – компетенции на изпълнителните органи, фармацевтично законодателство, разрешителни режими за видове действия, свързани с лекарствата, видове лечебни заведения и правен режим за създаване, действие и закриване,  отговорност на медицинските специалисти при неизпълнение на задълженията си или при нарушаване на законодателството, защита на пациента, запазване на лекарската тайна, гражданскоправни проблеми на лица с определени заболявания- отношения, свързани с брак, вменяемост, дееспособност, принудително лечение. Програмата съдържа и някои специфични правни проблеми като трансплантация, изкуствена репродукция и юридическата й регламентация у нас и по света, евтаназия и проблеми при смяна на пола. В лекционния курс е включен анализ на законодателството в България по посочените въпроси и сравнителен анализ на законодателствата в други държави. Представени са и примери от практиката- съдебни решения, казуси, психиатрични експертизи, експертизи на ТЕЛК при освидетелстване. Целта на учебната дисциплина е да се придобият познания у студентите по право по гореизброените въпроси, с цел да приложат тези познания в практиката при упражняване на професията си в адвокатура, съд, прокуратура, юрисконсулти в здравеопазването.

Парламентарно право

Дисциплината "Парламентарно право" е избираема учебна дисциплина.

 

Лектор: гл. ас. д-р Христо Паунов

 

Хорариумът на дисциплината в редовно обучение е 30 академични часа лекции, а в задочно обучение хорариумът е съответно 18 академични часа.

 

Учебната дисциплина дава на студентите 3 ЕCTS кредита.

 

Учебната дисциплина «Парламентарно право» изучава основни въпроси, касаещи парламента на Република България. Разглеждат се въпроси, свързани с устройството, организацията и функциите на Народното събрание като висш държавен конституционен орган, осъществяващ законодателната власт в страната.
На студентите се преподават полезни и практическа знания, като им се посочва и литература от правната класика, както и от по-ново време.
Съдържанието на лекционния курс по «Парламентарно право» е структурирано в няколко основни теми. То започва с въведение за предмета и източниците на парламентарното право право и същността на парламента и парламентаризма. Следва същината на изложението: парламентът като „народно представителство" и като държавен орган; структура и легислатура на парламента; конституиране на Народното събрание и правилник за дейността му; сесии, заседания и пленарни дебати в НС; законодателни, контрални, бюджетни и други правомощия на парламента; Великото Народно събрание в съвременния български конституционен модел.

Изборно право

Дисциплината "Изборно право" е избираема учебна дисциплина.

 

Лектор: проф. д-р Веселин Цанков.

 

Хорариумът на дисциплината в редовно обучение е 30 академични часа лекции, а в задочно обучение хорариумът е съответно 18 академични часа.

 

Учебната дисциплина дава на студентие 3 ECTS кредита.

 

Учебната дисциплина "Изборно право" цели по-добро изясняване на същността на избирателните процеси и ролята им за обществения живот, правилното им възприемане, като специфична част от публичните обществени отношения с аспект права на човека и национален интерес и може би за най-важното – формиране на необходимата нагласа за необходимостта да се гласува. Представена е реалната фактическа ситуация по отношение на изборния процес, както в исторически аспект, така и настоящите особености. Подробно внимание се отделя на правната уредба, съдебното обжалване и технико-организационните аспекти на проблемите. Представят се съвременни модели на избирателни системи по света, а също така и конкретните тенденции за развитие в Република България.

 

Стари закони (.zip) – Закон за избор на Велико народно събрание, Закон за избор на президент и вицепрезидент на Републиката, Закон за избор на народни представители, Закон за местните избори, Закон за допитване до народа, Закон за политическите партии, Закон за събранията, митингите и манифестациите; Методика за определяне на броя на мандатите в избирателните райони (ЦИК, 2005)

 

Бежанско право

Дисциплината "Бежанско право" е избираема учебна дисциплина.

 

Лектор: проф. д-р Веселин Цанков

 

Хорариумът на дисциплината в редовно обучение е 30 академични часа лекции, а в задочно обучение хорариумът е съответно 18 академични часа.

 

Учебната дисциплина дава на студентите 3 ECTS кредита.

 

Поради безспорната актуалност и значимост на бежанския въпрос за Р България през последните няколко години той е предмет на политика, законодателно уреждане и практика.
Вече няколко години с любезното съдействие на Държавната агенция за бежанците при МС и на Представителството на Службата на Върховния комисар за бежанците при ООН се преподава дисциплината Бежанско право в няколко университета в Р България.
Предложената програма цели по-добро изясняване на същността на бежанските въпроси, правилното им възприемане, като специфична част от общата миграционна картина с аспект права на човека и националната сигурност, и може би за най-важното – формиране на необходимата нагласа при работа с бежанци.
Представена е реалната фактическа ситуация по отношение на търсещите убежище бежанци, систематичното място на тези въпроси в международен и във вътрешен план, правната уредба и технико организационните аспекти на работата с бежанци.

Курсът цели да създаде умения за работа с имигранти, с лицата, които търсят особена закрила, с лицата търсещи промяна в гражданството. Създава се възможност за получаване на прагматична правна подготовка и нагласа за професионалната реализация на студентите. Предложеният курс обхваща на първо място изясняване на правното понятие „гражданство", „лице без гражданство", „множество гражданства", „гражданство на ЕС", „имигрант", "бежанец" и „лице, което търси закрила" в международноправен и вътрешноправен план. На второ място студентите се запознават с включващите клаузи, следвани от прекратяващите и изключващите клаузи. Разглеждат се специалните случаи отново в теоретичен и практически план. Курсът завършва с преглед на процедурите по прилагане на различните производства. Паралелно се разглеждат релевантните закони и развитието на Aquis communautaire по въпроса.

Конституционно правосъдие

Дисциплината "Конституционно правосъдие" е избираема учебна  дисциплина.

 

Лектори: проф. д-р Емилия Друмева и гл. ас. д-р Радослава Янкулова

 

Хорариумът на дисциплината в редовно обучение е 30 академични часа лекции, а в задочно обучение хорариумът е съответно 18 академични часа.

 

Учебната дисциплина дава на студентите 3 ECTS кредита.

 

Съдържанието на лекционния курс по «Конституционно правосъдие» е структурирано в няколко основни теми. В рамките на тази учебна дисциплина студентите по право изучават реалното приложение на принципа за върховенството на Конституцията и по-точно неговата институционализация в лицето на Конституционния съд на Република България, прилагащ конституционното право като юстициабилен правен отрасъл; изучава се функционирането на съда и преди всичко – неговите актове и тяхното действие. Студентите получават необходими и полезни теоретични и преди всичко практични знания за бъдещата им професионална кариера.

Нормотворчество

Дисциплината  "Нормотворчество" е избираема учебна дисциплина.
 
Лектор: проф. д-р Емилия Друмева
 
Хорариумът на дисциплината в редовно обучение е 30 академични часа лекции, а в задочно обучение хорариумът е съответно 18 академични часа.
 
Учебната дисциплина дава на студентите 3 ECTS кредита.
 
Натрупват се знания и умения как се правят проекти за закони, наредби, правилници, как тези актове се изменят и отменят. Студентите събират практически знания и умения за професията.

Общинско право

Дисциплината "Общинско право" е избираема учебна дисциплина.

 

Лектор: доц. д-р Богдан Йорданов

 

Учебната дисциплина дава на студентите 3 ECTS кредита.

 

Учебната дисциплина „Общинско право" е посветена на общините и регионалното развитие и нейната основна цел е да запознае студентите с понятието местно управление и самоуправление, с механизмите за осъществяването му, както и компетентността, функциите и отговорността на органите за управление на общината. 
Основна цел на дисциплината е да формира знания относно особеностите, свързани с правното положение на общината като териториална общност и административно обособена част, в която се осъществява реалното дефиниране и задоволяване на потребностите на местното население.
Дисциплината цели да привлече вниманието върху основните нормативни постановки, свързани с режима на местното управление от гледна точка на административното право.
На студентите се предлагат за анализ както онсовни нормативни актове, така и някои важни подзаконави нормативни актове, гаратиращи функционирането на общината като автономна в определени рамки административно териториална общност. С оглед изясняването на някои правно теоретични и правно приложни спорни въпроси, свързани с местното самоуправление, специално внимание се отделя за анализ на съдебни решения и практически казуси. 
 

Сравнително конституционно право

Дисциплината "Сравнително конституционно право" е избираема учебна дисциплина.

 

Лектори: проф. д-р Емилия Друмева и гл. ас. д-р Радослава Янкулова

 

Учебната дисциплина дава на студентите 3 ECTS кредита.

 

Изучава се конституционното право и практика (държавно устройство и основни права и свободи) на съвременните държави по света, с акцент върху тези от Европа. Натрупват се знания, култура и ориентиране в политическото пространство.


III. Факултативни дисциплини


Въпроси на конституционното и административното право на Р. България, Р. Гърция и ЕС

Дисциплината "Въпроси на конституционното и административното право на Р. България, Р. Гърция и ЕС" е факултативна учебна дисциплина.

 

Лектор: д-р Христос Казандзис

Валутно и митническо право

Дисциплината "Валутно и митническо право" е факултативна учебна дисциплина.

 

Лектор: проф. д-р Иван Стоянов