Гражданскоправни науки

Катедрата по гражданскоправни науки съществува от създаването на Факултета. Нейният академичен състав извършва научни изследвания и обучение в най-обширната област на юридическото познание –  частното право.
Изследователската дейност на преподавателите от Катедрата е разнообразна и широко разгърната. Тя се изразява в авторството на множество монографии, студии, статии по актуални въпроси на теорията и практиката, включително и на учебници или учебни пособия по задължителните и избираеми дисциплини. 
По-важните изследвания на колеги от академичния състав от Катедрата са по аспекти на:
-  личните субективни права; физическите и юридическите лица (с нестопанска цел и търговските дружества); погасителната и придобивната давност; представителството; суперфицията; апортните вноски; кадастъра и имотния регистър; придобиването на вещни права върху недвижими имоти от чужденци и чуждестранни юридически лица; 
- преговорите за сключване на договор; преддоговорната и договорната отговорност; недействителността на договорите и другите сделки; отделните видове договори (за замяна; спедиционен; аренда; брачен договор; консорциума и много други); потребителското право; деликтите; неоснователното обогатяване; 
- брака; фактическото съпружеско съжителство; закрилата на децата; произхода; осиновяванията; завещанията; съпружеската имуществена общност; наследяването;
- дружествата с ограничена отговорност, акционерните дружества и командитните дружества с акции; застрахователното право; обществените поръчки; несъстоятелността;
- договора в трудовото право; колективния трудов договор; новите форми на трудова заетост (например временната работа); европейската концепция за гъвкавост и сигурност; на Кодекса за социално осигуряване (например негов коментар; монография за осигурените лица според Кодекса); 
- защитата на право върху марка; инстанционността в гражданския процес; касационното и заповедното производство; другарството; статута на Българската православна църква и много други.
Част от водещите учени са или са били сътрудници на различни национални или международни научни и образователни институции (като Унидроа www.unidroit.org/, ИДП при БАН, СУ, НБУ, БСУ); членове на редакционни колегии в специализирани научни издания у нас („Правна мисъл", „Собственост и право", „Юридически свят", "Норма", издания с научни трудове на ПУ, на ИДП – БАН, на НБУ и на БСУ); автори в съответното научно направление в специализирани чуждестранни издания (например на Международната енциклопедия по право - http://www.ielaws.com/); членове на научни журита.
Преподавателският състав участва в многобройни национални и международни изследователски и образователни проекти. Членове на Катедрата вземат участие в мобилностите по програмата „Еразъм"; осъществяват изследователски проекти в чуждестранни научни институции - в германския институт „Макс Планк", в холандския „Асер институт" (http://www.asser.nl/), в швейцарски и френски университети, в Швейцарския институт по сравнително право (http://www.isdc.ch/). Академичният състав участва в проявите на Асоциацията на приятелите на френската правна култура „Анри Капитан" (http://www.henricapitant.org/); на дружеството за Европейско договорно право (http://www.secola.org/); в многодишния международен проект  „Общата сърцевина на европейското частно право" (http://www.common-core.org/).
Експерти от състава на Катедрата участват на различни нива в правната практика. Някои са преминали на работа като съдии в Съда на ЕС, други са конституционни съдии, трети осъществяват ръководни и арбитърски функции в Арбитражния съд на БТПП или консултантска дейност при изготвяне на проекти за нормативни актове. Становищата от Катедрата са търсени от ръководството на ВКС при въпроси, поставени във връзка с висящи тълкувателни дела. Те завършват с тълкувателни решения по противоречива или неправилна съдебна практика.
През различни периоди от време в състава на Катедрата работят един академик и един член-кореспондент на БАН – академик, проф. дюн Чудомир Големинов и чл.-кор. проф. дюн Цанка Цанкова, както и четирима доктори на юридическите науки. Понастоящем повече от 3/4 от академичния състав на Катедрата са доктори по право; повече от 1/2 от него са хабилитираните лица. 
Катедрата е акредитирана за обучение по три докторски програми: 
- Гражданско и семейно право; 
- Граждански процес;
- Трудово право и обществено осигуряване.