Факултетен съвет

Факултетният съвет /ФС/ е колективен орган за управление на дейността на факултета.
Във ФС са представени хабилитираните и нехабилитираните преподаватели, студентите и докторантите.
Деканът е по право член и председател на ФС.
 
Факултетният съвет има следните правомощия:
 • По предложение на декана определя броя, избира и освобождава зам.-деканите на факултета;
 • Предлага на Академичния съвет /АС/:

А) откриване, преобразуване и закриване на катедри и други структурни звена на факултета. Решението на ФС влиза в сила след утвърждаването му от АС;

Б) откриване и закриване на специалности и магистърски програми;

В) условията за прием и броя на студентите, специализантите и докторантите във факултета;

Г) за утвърждаване учебни планове на специалности;

Д) обявяване на конкурси за преподаватели;

Е) размера на хонорарите на преподавателите по граждански договор, като се отчитат научните степени и звания, характерът на учебните дисциплини и учебната работа;

Ж) видни учени за удостояване с почетното звание "доктор хонорис кауза";

 • Утвърждава избора на катедрения съвет за ръководител на съответната катедра;
 • Обсъжда и приема годишен отчет на декана за дейността на факултета, както и насоки за бъдещата дейност;
 • Обсъжда учебни планове по специалности и образователни степени, застъпени във факултета, както и друга учебна документация. 
 • Обсъжда и приема вътрешни документи, засягащи дейността на факултета;
 • Обсъжда предложения от катедрите за обявяване на конкурси за преподаватели;
 • Взема решения за обявяване на конкурси за докторанти;
 • Приема атестациите на научно-преподавателския състав и предлага на Ректора решения за служебното положение на атестираните;
 • Избира и повишава в научно звание нехабилитираните преподаватели;
 • Утвърждава индивидуалните планове за обучение на специализанти и докторанти, както и оценките за тяхната работа;
 • Прави предложения до Ректора за установяване на международно сътрудничество (двустранно и многостранно), както и за участието на гост-преподаватели от страната и чужбина за целите на учебната и изследователската работа на факултета;
 • Взема решения за осигуряване на студентите с учебници и учебни материали, като възлага тяхното разработване;
 • Определя основните насоки за използване на финансовия ресурс, с който разполага факултетът;
 • Взема решения по предложение на катедрите за провеждане на научни семинари, колоквиуми, конференции и търси съдействие от университетското ръководство;
 • По предложение на декана утвърждава индивидуални планове за обучение на студенти, свързани с предсрочно завършване или обучение по паралелна друга специалност;
 • Обсъжда и предлага на ОС числеността на бъдещия ФС;
 • Решава и други въпроси от общ интерес за факултета.
 

Списък на Факултетния съвет на Юридическия факултет:

 

1. Проф. д-р  Венцислав Петров Стоянов - декан

2. Доц. д-р Теодора Събева Филипова – зам.-декан

3. Доц. д-р Христо Йорданов Паунов – зам.-декан

4. Доц. д-р Константин  Василев Пехливанов – ръководител КППН

5. Доц. д-р Петя Стефанова Неделева – ръководител КТИП

6. Доц. д-р Люба Панайотова – Чалъкова – ръководител КГПН

7. Проф. д.ю.н. Никола Андреев Манев – ръководител КНПН

8. Проф. д.ю.н. Надя Георгиева Бояджиева – ръководител КМСП

9. Проф. д-р  Георги Петров  Пенчев

10. Проф. д-р  Иван Георгиев Стоянов

11. Проф. д-р Малина Николова Новкиришка - Стоянова

12. Доц. д.ю.н. Красен Стойчев Стойчев

13. Доц. д-р Илиян Георгиев Шотлеков

14. Доц. д-р Даниела Севдалинова Дончева

15. Доц. д-р Димитър Милчев Деков

16. Доц. д-р Григор Найденов Григоров

17. Доц. д-р Красимир Николов Митев

18. Доц. д-р Ярослава Димитрова Генова

19. Доц. д-р Богдан Драгнев Йорданов

20. Доц. д-р Мария Петкова Кьосева

21. Гл. ас. д-р Димитър Вълков Ханев

22. Гл. ас. д-р Гергана Костадинова Гозанска

23. Гл. ас. д-р Радослава Димитрова Янкулова

24. Гл. ас. д-р Тервел Николов Георгиев

25. Гл. ас. д-р Антония Георгиева Илиева

26. Иван Милков Кърчев – студент – ф.№ 1507253100

27. Лейла Намзи Адемова – студент – ф.№ 1507253020