Факултетен съвет

Факултетният съвет /ФС/ е колективен орган за управление на дейността на факултета.
Във ФС са представени хабилитираните и нехабилитираните преподаватели, студентите и докторантите.
Деканът е по право член и председател на ФС.
Ръководителите на катедри и заместник-деканите, които не са членове на ФС, участват в неговите заседания със съвещателен глас.
 

Списък на Факултетния съвет на Юридическия факултет:

 

1. Проф. д-р  Венцислав Петров Стоянов - декан

2. Доц. д-р Теодора Събева Филипова – зам.-декан

3. Доц. д-р Христо Йорданов Паунов – зам.-декан

4. Доц. д-р Константин  Василев Пехливанов 

5. Доц. д-р Петя Стефанова Неделева 

6. Доц. д-р Люба Панайотова – Чалъкова

7. Проф. д.ю.н. Никола Андреев Манев 

8. Проф. д.ю.н. Надя Георгиева Бояджиева 

9. Проф. д.ю.н.  Георги Петров  Пенчев

10. Проф. д.ю.н. Малина Николова Новкиришка - Стоянова

11. Проф. д-р Иван Георгиев Стоянов

12. Доц. д.ю.н. Красен Стойчев Стойчев

13. Доц. д-р Илиян Георгиев Шотлеков

14. Доц. д-р Даниела Севдалинова Дончева

15. Доц. д-р Димитър Милчев Деков

16. Доц. д-р Григор Найденов Григоров

17. Доц. д-р Красимир Николов Митев

18. Доц. д-р Ярослава Димитрова Генова

19. Доц. д-р Богдан Драгнев Йорданов

20. Доц. д-р Мария Петкова Кьосева

21. Гл. ас. д-р Димитър Вълков Ханев

22. Гл. ас. д-р Гергана Костадинова Гозанска

23. Гл. ас. д-р Радослава Димитрова Янкулова

24. Гл. ас. д-р Тервел Николов Георгиев

25. Гл. ас. д-р Антония Георгиева Илиева

26. Иван Милков Кърчев – студент – ф.№ 1507253100

27. Лейла Намзи Адемова – студент – ф.№ 1507253020