Факултетен съвет

Факултетният съвет /ФС/ е колективен орган за управление на дейността на факултета.
Във ФС са представени хабилитираните и нехабилитираните преподаватели, студентите и докторантите.
Деканът е по право член и председател на ФС.
 
Факултетният съвет има следните правомощия:
 • По предложение на декана определя броя, избира и освобождава зам.-деканите на факултета;
 • Предлага на Академичния съвет /АС/:

А) откриване, преобразуване и закриване на катедри и други структурни звена на факултета. Решението на ФС влиза в сила след утвърждаването му от АС;

Б) откриване и закриване на специалности и магистърски програми;

В) условията за прием и броя на студентите, специализантите и докторантите във факултета;

Г) за утвърждаване учебни планове на специалности;

Д) обявяване на конкурси за преподаватели;

Е) размера на хонорарите на преподавателите по граждански договор, като се отчитат научните степени и звания, характерът на учебните дисциплини и учебната работа;

Ж) видни учени за удостояване с почетното звание "доктор хонорис кауза";

 • Утвърждава избора на катедрения съвет за ръководител на съответната катедра;
 • Обсъжда и приема годишен отчет на декана за дейността на факултета, както и насоки за бъдещата дейност;
 • Обсъжда учебни планове по специалности и образователни степени, застъпени във факултета, както и друга учебна документация. 
 • Обсъжда и приема вътрешни документи, засягащи дейността на факултета;
 • Обсъжда предложения от катедрите за обявяване на конкурси за преподаватели;
 • Взема решения за обявяване на конкурси за докторанти;
 • Приема атестациите на научно-преподавателския състав и предлага на Ректора решения за служебното положение на атестираните;
 • Избира и повишава в научно звание нехабилитираните преподаватели;
 • Утвърждава индивидуалните планове за обучение на специализанти и докторанти, както и оценките за тяхната работа;
 • Прави предложения до Ректора за установяване на международно сътрудничество (двустранно и многостранно), както и за участието на гост-преподаватели от страната и чужбина за целите на учебната и изследователската работа на факултета;
 • Взема решения за осигуряване на студентите с учебници и учебни материали, като възлага тяхното разработване;
 • Определя основните насоки за използване на финансовия ресурс, с който разполага факултетът;
 • Взема решения по предложение на катедрите за провеждане на научни семинари, колоквиуми, конференции и търси съдействие от университетското ръководство;
 • По предложение на декана утвърждава индивидуални планове за обучение на студенти, свързани с предсрочно завършване или обучение по паралелна друга специалност;
 • Обсъжда и предлага на ОС числеността на бъдещия ФС;
 • Предлага на Висшата атестационна комисия състава на научния съвет към факултета;
 • Решава и други въпроси от общ интерес за факултета.
 

Списък на Факултетния съвет на Юридическия факултет:

 
 • проф. д-р Венцислав Стоянов - декан
 • проф. д-р Дарина Зиновиева                                
 • проф. д–р Емилия Друмева                       
 • проф. д-р Иван Тодоров                              
 • проф. д.ик.н. Веселин Цанков                         
 • доц. д-р Богдан Йорданов                           
 • доц. д.ю.н.Красен Стойчев                          
 • доц. д-р Илиян Шотлеков                            
 • доц. д-р Теодора Филипова – зам.-декан                       
 • доц. д-р Григор Григоров                             
 • доц. д-р Люба Панайотова                          
 • доц. д-р Красимир Митев                            
 • доц. д-р Ярослава Генова                           
 • проф. д.ю.н. Никола Манев                         
 • проф. д.ю.н. Йонко Кунчев                           
 • проф. д.ю.н. Антон Гиргинов                                                      
 • проф. д.ю.н. Цветана Каменова                             
 • проф. д-р Жасмин Попова                          
 • проф. д-р Ирена Илиева                             
 • проф. д.ю.н. Надя Бояджиева                        
 • проф. д.ю.н. Малина Новкиришка-Стоянова         
 • проф. д-р Георги Пенчев                             
 • доц. д-р Петя Неделева                                           
 • доц. д-р Бойка Чернева                                           
 • доц. д-р Константин Пехливанов                       
 • доц. д-р Христо Паунов                            
 • доц. д-р Даниела Дончева                       
 • гл. ас. д-р Димитър Деков                            
 • гл. ас. д-р Димитър Ханев                           
 • Ивайло Василев - редовен докторант в ЮФ     
 • Димитър Андонов – студент – ф.№ 1207253022          
 • Илияна Райкова – студент – ф.№ 1507253069