Теория и история на правото

Катедрата по Теория и история на правото е част от Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски" още от момента на неговото създаване. Научните търсения на членовете са обединени около историческата и философско-теоретичната гледна точка към правото. Това дава възможност в рамките на образователния процес студентите да бъдат запознавани с основите на модерните правни системи и генезиса на съвременната правна доктрина. С тази цел, освен по задължителните за провеждане на обучение по специалността „Право" дисциплини (Обща теория на правото, Римско частно право и История на българската държава и право), Катедрата организира и редица избираеми и факултативни лекционни курсове, от които традиционни са станали Антични правни системи, Философия на правото, Църковно право, Обичайно право, Съдебна риторика и др. Този разнообразен набор от дисциплини има за цел да предложи на студентите широк кръг от перспективи, отразяващи както догматично юридическата гледна точка, така и взаимозависимостта между действащото право и останалите социални феномени.
През годините на своето съществуване Катедрата по Теория и история на правото се е утвърдила като основно звено в научно-образователната структура на Юридическия факултет. В рамките на дейността и редовно се провеждат семинари, обсъждания на дисертации и хабилитационни трудове. Членовете на Катедрата многократно са засвидетелствали своята ерудиция и ангажираност в сферите на научните си търсения, което е намерило израз и в трайните резултати от тяхната работа. Сред по-значимите постижения внимание заслужават монографиите на проф. д-р Малина Новкиришка, отразяващи изследванията върху източното антично право и римското частно и римското публично право; монографиите на проф. д-р Росен Ташев върху тълкуването, системата и източниците на правото. Внимание заслужават и публикуваните учебни курсове по Обща теория на правото на проф. д-р Росен Ташев и по Латински език за юристи на проф. д-р Мария Костова. Извън научните си публикации, хабилитираният състав на Катедрата е доказал своето авторитетно име и с множеството си специализации в престижни институции, с членството си в международни научни организации и участието си в международни проекти, както и с обществената си ангажираност.