Документи

 

ОБЩИ:

Закон за висшето образование

Правилник за устройството и дейността на ПУ "П.Хилендарски"

- Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "Юрист"

- Система за осигуряване, поддържане и развитие на качеството на обучението и образователния продукт в ПУ "П. Хилендарски" 

- Вътрешни правила за прилагане на система за качество в Юридическия факултет на Пловдивския университет

- Правила за разглеждане на предложения, жалби и сигнали от студенти и преподаватели на ЮФ

- Правила за разработване, приемане и актуализиране на учебната документация на ЮФ

- Правила за организацията на учебната дейност в специалността "Право" на Юридическия факултет на ПУ "П. Хилендарски"

- Правилник на Факултетен студентски съвет на Юридически факултет

- Бланка за изпити

 

 

ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ:

- Правилник за развитието на академичния състав на ПУ "П. Хилендарски"

- Етичен кодекс на работещите в ПУ "П. Хилендарски"

- ECTS макет на учебен план и учебен курс

- Заявление за отпуск

- Бланка на конспект

 

ЗА СТУДЕНТИ:

- Учебни процедури

- Заявление до Декан

- Заявление-декларация за:  настаняване в общежитие / отпускане на стипендия

- Уверение

- Глава 14 "Придобиване на правоспособност" от Закона за съдебната власт

Наредба № 2 от 23 септември 2002 г. за придобиване на юридическа правоспособност (Съгласно ЗСВ стажът е 6-месечен. Наредбата не е актуализирана.)