Катедри в Юридическия факултет

Обучението в Юридическия факултет се обезпечава от 5 /пет/ катедри, които следват класическата структура на традициите в юридическото образование. В състава на катедрите влизат хабилитирани и нехабилитирани преподаватели, като дейността им съответства на Закона за висшето образование и Правилника за устройството и дейността на ПУ „Паисий Хилендарски".
 
Ръководител катедра – Доц. д-р Константин Пехливанов
Ректорат, ет. 2, каб. 226, тел.: 032/ 261 318
 
Ръководител катедра – Доц. д-р Люба Панайотова
Ректорат, ет. 2, каб. 220, тел.: 032/ 261 339
 
Ръководител катедра – Проф. д.ю.н. Никола Манев
Ректорат, ет. 2, каб. 202, тел.: 032/ 261 284
 
Ръководител катедра – Доц. д-р Димитър Деков
Ректорат, ет. 2, каб. 202, тел.: 032/ 261 284
 
Ръководител катедра – Доц. д-р Петя Неделева
Ректорат, ет. 2, каб. 202, тел.: 032/ 261 284
 
Методичен кабинет за работа с докторанти
Ректорат, ет. 2, каб. 230, тел.: 032/ 261 280